AKIKA

Akika je kurban koji musliman prinosi na ime svog djeteta sedmi dan po njegovom rođenju.
Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, spada u pohvalne postupke (mendub) i sunnet (tradicija) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Tuhfetul-mevdud bi ahkamil-mevlud, 55.) U vjerodostojnim hadisima je zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klao akiku i da je preporučio svome ummetu da to radi.

Prenosi Ummu Kerz, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za dječaka se kolju dvije podjednake ovce, a za djevojčicu jedna.” (hadis su zabilježili Ebu-Davud, Nesaija, Ibn-Madže i Darimi)

Prenosi se od Selmana ibn Amra ed-Dabija da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Svako dijete ima svoju akiku. Pustite krv njegovoj akiki i uklonite sa njega neugodnost.” (hadis je zabilježio Buharija)

ZA MUŠKO I ŽENSKO DIJETE

Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da se za muško dijete kolju dvije podjednake ovce, a jedna za žensko dijete. U hadisu koji prenosi Ummu Kerz, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Za dječaka se kolju dvije podjednake ovce (tj. podjednake u starosnoj dobi), a za djevojčicu jedna.” (hadis su zabilježili Ebu Davud, Nesaija, Ibn Madže i Darimi) Također, prenosi Tirmizi od Aiše, majke pravovjernih, radijallahu anha, da im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da za muško dijete zakolju dvije podjednake ovce, a za žensko dijete jednu.

KADA SE KOLJE AKIKA

Prenosi Semure ibn Džundub da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Svako dijete vezano je za svoju akiku, koja se kolje sedmi dan po njegovu rođenju. Isti dan mu se obrije kosa i nadjene ime.” (hadis su zabilježili Ebu Davud, Tirmizija, Nesaija, Ibn Madže, Darimi i Ahmed; vjerodostojnim ga je ocijenio šejh El-Albani u Irvaul-galilu, 4/385.). Hadis upućuje na to da je lijepo i pohvalno klati akiku sedmi dan po rođenju djeteta.

Ibn Kudame spominje da je Aiša, radijallahu anha, smatrala da će onaj ko nije u mogućnosti ispuniti ovaj sunnet sedmi dan, akiku klati četrnaesti dan, a ako ni tada ne mogne, klat će dvadeset i prvi dan po rođenju djeteta. (El-Mugni, 13/396.) Kaže Ibnul-Kajjim: ”Jasno je da se time želi ukazati na pohvalnost klanja akike sedmi dan po rođenju, inače, ako bi to neko uradio četvrti, osmi, deseti ili bilo koji drugi dan poslije toga, njegov postupak bi se smatrao punovažećim.” (Tuhfetul-mevdud fi ahkamil-mevlud, 79.)

Ako roditelji ne zakolju akiku za dijete, neki učenjaci smatraju da će ono samo za sebe zaklati kad odraste. (Kifajetul-ahjar, 2/269; Fetavat-tiflil-muslim, 49. str.)

Ukoliko želite zaklati Akiku svom dijetetu ili unučetu to možete učiniti i putem naše organizacije.
Kurbani se uručuju u Mektebe i organizuje se Mektebsko druženje.  Za sve ostale informacije javite se na https://www.facebook.com/dzevad.islamovic.9